• Albrand
  • Gafco
  • Rensa
  • Netterden
  • Hawi
  • CAD2M
  • Ubbink

ALV: kansen voor de jeugd

Nieuws

Toekomstige organisatie moet nog helder worden

Hoewel de opkomst met ruim 25 aanwezige leden misschien niet overweldigend was, kende de Algemene Ledenvergadering van Orion vrijdag 2 november een levendig karakter. Na de vaste agendapunten zoals de vaststelling van de notulen van het ALV van 13 april 2018 werd het bestuursverslag over seizoen 2017-2018 besproken.

Hierbij werd kort het teruglopend ledenaantal besproken, met name onder de jeugd en CMV-leden. Hierover ontstond een interessante discussie over kansen en mogelijkheden om jonge kinderen aan het volleyballen te krijgen. Samenwerken met andere sportverenigingen werd daarbij als voorname kans genoemd.

Schone lei
Hierna werd het financieel jaarverslag van vorig seizoen besproken. Penningmeester Emiel Kniest gaf tekst en uitleg. Vanuit de leden werd gevraagd naar de oorzaak van de forse overschrijding van de post ‘overige kosten’. Die overschrijding wordt veroorzaakt door het afboeken van niet-inbare vorderingen. ,,Sommige van die vorderingen stonden al vele jaren in de boeken en zijn simpelweg niet meer te innen. Die willen we niet langer in de boeken houden en daarom hebben we ze eind vorig jaar afgeboekt. Zo kunnen wij als nieuw bestuur met een schone lei beginnen,’’ aldus Emiel.

Kascommissie
Aangezien de leden van de Kascommissie niet aanwezig konden zijn en er geen schriftelijk verslag van hun controle gereed is, kon de ALV de jaarstukken nog niet goedkeuren en vaststellen. Dit zal op een later moment alsnog gebeuren nadat de Kascommissie een positief verslag uitbrengt.

René Wiggers stelde zich beschikbaar – en werd ook benoemd – als derde (en reserve) lid van de Kascommissie. Henk Bazen en Louw Fokkinga vormen ook in seizoen 2018-2019 de Kascommissie. Mocht een van hen de werkzaamheden niet kunnen uitvoeren, zal René zijn taken overnemen.

Sponsoring
Vervolgens werden de begroting voor het lopende seizoen 2018-2019 en het nieuwe contributiereglement besproken en vastgesteld. Met name over de sponsoring werd enige tijd gediscussieerd. In de begroting is voor sponsoring een hoger bedrag opgenomen dan in voorgaande jaren. Op de vraag vanuit het publiek waaraan die verhoging te danken is, antwoordde het bestuur, dat de nieuwe sponsorcommissie voortvarend van start is gegaan en al enkele successen heeft geboekt. Ook over de bijdrage en rol van de Vriendenclub werd eveneens gesproken.

Nieuwe organisatie
De invulling van de nieuwe organisatie stond tevens op de agenda. Het bestuur liet weten nog geen helder beeld te hebben van de invulling van het plan zoals dat door de kwartiermakers in maart is gepresenteerd.
Dit komt deels doordat andere bestuurszaken eind vorig seizoen en begin dit seizoen in hun ogen voorrang verdienden, maar deels ook omdat de concrete invulling op belangrijke onderdelen (zoals de borging van de technische lijn) lastig uit te voeren lijkt in de gepresenteerde organisatievorm.

Na uitgebreide discussie hierover en waardevolle aanbevelingen vanuit de leden, zegt het bestuur toe hierover de kwartiermakers te benaderen om de bevindingen en problemen te bespreken. Daarna wil het bestuur met de leden en vrijwilligers om tafel om aan de concrete invulling te werken.

Na afloop werd onder het genot van een drankje en een hapje (met speciale dank aan Carola Westdijk voor het maken) nagepraat en kon teruggekeken worden op een geslaagde eerste ALV van dit bestuur.