• Albrand
 • Gafco
 • Rensa
 • Netterden
 • Hawi
 • CAD2M
 • Ubbink

Vertrouwens Contact Persoon

Orion ABC

Vertrouwenspersoon

Binnen onze vereniging past een vertrouwenspersoon, onder andere in het kader van een Veilig Sportklimaat, dat wij van harte ondersteunen. Momenteel is voor deze functie een vacature, die we zo spoedig mogelijk willen invullen.

De vertrouwenspersoon . . .

Begeleidt en ondersteunt spelers bij behandeling van klachten en het inhoudelijk vormgeven van het aspect ongewenst gedrag door:

 • zelfstandig op te treden als aanspreekpunt voor alle spelers die een klacht hebben op het gebied van ongewenst gedrag
 • zelfstandig zorg te dragen voor de eerste opvang van de slachtoffers van ongewenst gedrag
 • samen met klaagster/klager te zoeken naar oplossingen en na te gaan of oplossingen in de informele sfeer tot de mogelijkheden behoren
 • te onderzoeken of bemiddeling de geëigende weg is voor een oplossing
 • zorg te dragen voor de opvang van slachtoffers van ongewenst gedrag en verantwoordelijkheid te dragen voor de begeleiding, ondersteuning, advisering, bewaking en het verlenen van adequate nazorg
 • het verstrekken van informatie over de mogelijk te volgen procedures, naast de interne klachtenprocedure ook de strafrechtelijke of de civielrechtelijke procedure, en consequenties daarvan te bespreken
 • indien nodig te verwijzen naar (in)formele, daarvoor in aanmerking komende (hulpverlenings)instanties en klaagster/klager te ondersteunen bij het inschakelen van deze instanties. Hieronder vallen ook de politie en de officier van justitie
 • het zelfstandig beheren en bewaken van een systeem voor registratie van binnengekomen klachten
 • de klachten te registreren en van hieruit te signaleren (signaalfunctie)

Levert een bijdrage aan activiteiten, gericht op het voorkomen van ongewenst gedrag, aan de optimalisering van de kwaliteit van de veiligheid van de individuele speler en aan het bewustwordingsproces inzake (ongewenste) omgangsvormen door:

 • het eventueel verzorgen van lezingen en presentaties over ongewenst gedrag
 • het verzamelen van voorlichtingsmateriaal
 • het beoordelen van door anderen ontwikkelde producten, zoals informatiemateriaal
 • het bijhouden en vertalen van de wettelijke en andere ontwikkelingen op het vakgebied
 • het inschakelen en begeleiden van externe opleidingsinstituten
 • het gevraagd en ongevraagd geven van advies

Bewaakt en ondersteunt het actueel houden van het te voeren beleid door:

 • het adviseren bij het formuleren en/of bijstellen van het beleid inzake ongewenst gedrag
 • het toezien op de uitvoering van het beleid op het gebied van ongewenst gedrag
 • het ontwikkelen van procedures, richtlijnen e.d. voor de vereniging op het gebied van ongewenst gedrag
 • het evalueren van de effecten, het vaststellen van de knelpunten en het doen van voorstellen voor nieuw c.q. aan te passen beleid inzake ongewenst gedrag